THUỐC TRỪ BỆNH – VATINO SUPER 525SE – Hexaconazole 25g/l + Tebuconazole 100g/l +Tricyclazole 400g/l

Tên sản phẩm: VATINO SUPER 525SE 

Dạng thuốc: Huyền phù đậm đặc thế hệ mới

Hoạt chất: Hexaconazole 25g/l + Tebuconazole 100g/l +Tricyclazole 400g/l

Đối tượng: Đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá, lúa von

Quy cách: